4G63 EVO IV/V/VI

well
4G63 EVO IV/V/VI 超軽量クロモリフライホイール&クラッチKIT(スポーツディスク)
仕様 スポーツディスク付KIT(バランス調整済)
エンジン型式 4G63 EVO IV/V/VI (CN9A/CP9A)
コードNo. 26000-4G6-33N
価格 112,600
■ KIT内容
  品名 コードNo. 価格
1 クロモリフライホイール(4.4kg/イナーシャ:0.44) 22100-4G6-301 ¥46,000
2 強化クラッチカバー 22300-4G6-301 ¥36,800
3 スポーツフェーシング(ノンアスベスト)ディスク 22200-4G6-33N ¥29,800

4G63 EVO IV/V/VI

well
4G63 EVO IV/V/VI 超軽量クロモリフライホイール&クラッチKIT(メタルディスク)
仕様 メタルディスク付KIT(バランス調整済)
エンジン型式 4G63 EVO IV/V/VI (CN9A/CP9A)
コードNo. 26000-4G6-31M
価格 115,600
■ KIT内容
  品名 コードNo. 価格
1 クロモリフライホイール(4.4kg/イナーシャ:0.44) 22100-4G6-301 ¥46,000
2 強化クラッチカバー 22300-4G6-301 ¥36,800
3 メタルディスク 22200-4G6-31M ¥32,800